Untitled-27 Back to Project

Kom i gang med søknadsprosessen 👇 Untitled-27

Programskisse 📄 Untitled-27

Søknad ✨ Untitled-27

Hva innebærer det å samarbeide med OD?

ODs bistandsfaglige råd vurderer innkomne søknader og OD-styret beslutter i oktober hvilke tre søknader som går til endelig avstemning på Elevtinget i mars det følgende året. De tre valgte kandidatene vil lage enkelt informasjonsmateriell i samarbeid med OD som OD deler med skolene. Skoler vil gjennomføre prosjektvalg i januar eller februar, altså før Elevtinget. 

Elevtinget i mars 2025 vil de tre kandidatene presentere hvert sitt program. Dette blir etterfulgt av en spørsmålsrunde og en debatt før det stemmes. Vinner av årets OD blir avgjort ved at stemmene fra prosjektvalg på skolene blir lagt til stemmene gitt på Elevtinget.

Den organisasjonen som vinner OD2025 vil 

 • samarbeide med OD om å lage en OD-kampanje 
 • samarbeide med OD om programarbeid


Samarbeide med OD om å lage en OD-kampanje 

Samarbeidet starter med en gang etter Elevtinget. Det forhandles fram en avtale mellom samarbeidspartneren og OD som avklarer forpliktelser og forventninger til hverandre i arbeidet med OD-kampanjen og programarbeidet. Samarbeidsorganisasjonen(e) vil ha en del ekstrautgifter (til å lønne ekstra person, opplæring av foredragsholdere og reiser o.l.) i forbindelse med gjennomføring av OD-kampanjen. Dette kan beløpe seg til mellom 500 000 til 600 000 kroner, men avhenger av hvordan samarbeidsorganisasjonen velger å løse det. Dette blir ikke refundert av innjobbede midler.

Her følger en veldig forenklet kalender for kampanjeåret for å illustrere arbeidsmengden i samarbeidet med OD:

 • Mars/april: Samarbeidsorganisasjon(ene) skolerer hovedkomitéen og ansatte, og stiller med foredragsholder til vårseminaret hvor ca. 100 tillitsvalgte i OD får skolering om tema og prosjekt. 
 • April/mai: Som ledd i utvikling av materiell til OD-kampanjen reiser OD sammen med samarbeidsorganisasjonen på besøk til programmet. Hensikten er å skape nærhet mellom ungdom i programlandet og ungdom ved skoler i Norge. Samarbeidsorganisasjonen deltar også på workshop for å utvikle kampanjen i april. I løpet av perioden april-september vil det produseres film til bruk i kampanjen fra reisen.
 • August: OD, i samarbeid med samarbeidsorganisasjonen, mottar besøk fra 3 ungdommer fra programlandet. Ungdommene deltar og bidrar på ODs høstseminar for ca. 100 medlemmer av ODs distriktskomitéer. Samarbeidsorganisasjon(ene) stiller også med foredragsholdere på dette seminaret.
 • September/oktober: Samarbeidsorganisasjonen holder foredrag om programmet og aktuelle temaer på OD samlinger og på påmeldte skoler rundt omkring i Norge. Det inkluderer regionale seminarer, skolekomitéseminarer og eventuelle kurs for andre i ODs målgruppe.  Ti dager i oktober arrangeres informasjonskampanjen  ”Internasjonal Uke”.  Samarbeidsorganisasjonen er da ansvarlig for å bidra med- og koordinere foredragsholdere på skoler i hele Norge. Selve OD-dagen arrangeres i månedsskiftet oktober/november 2025.

 

Samarbeid med OD om programarbeid 

Samtidig som OD og samarbeidsorganisasjonen starter arbeidet med kampanjen, starter også samarbeidet om program. I løpet av programperioden skal OD motta programplan, årsplaner, årsrapporter og evalueringer fra samarbeidsorganisasjonen(e). OD har en egen veiledning for planlegging og rapportering på engelsk. Her er litt om kravene til plan og rapport: 

 • Programplan (frist: 1. november 2025): Samarbeidsorganisasjon(ene) utvikler en overordnet plan basert på søknaden for hele programperioden og for første års samarbeid. Denne behandles av ODs bistandsfaglige råd. Styret er ansvarlig for den endelige godkjenningen. 
 • Årsplaner (november/desember): I fortsettelsen av samarbeidet sender samarbeidsorganisasjonen(e) inn en årsplan hvert år med budsjett for påfølgende år. Midler utbetales (en eller to ganger i året) etter godkjenning av årsplan og budsjett. 
 • Oppstartsrapport første året: en 4-6 siders framdriftsrapport om oppstarten av programmet innen 1. august 2026.
 • Årsrapport (frist: 1. juni): Samarbeidsorganisasjonen(e) sender inn årsrapport for samarbeidet som inkluderer revidert regnskap. 
 • Besøk til programmet: OD (bistandsrådgiver og OD-leder) vil besøke programmet i løpet av programperioden for å se fremdriften i programmet og for å dele informasjon med elever ved skoler i Norge. 
 • Læringsprosesser og evalueringer: OD ønsker at det gjennomføres minst en læringsprosess eller evaluering i løpet av programperioden. Utgiftene til læringsprosessen/evalueringen dekkes av OD-midlene, og budsjetteres for i programplanen. OD har egne retningslinjer for evalueringer og læringsprosesser.


Søknadssum for OD2025
: 14 millioner kroner. Denne summen vil avhenge av innjobbet beløp under OD-dagen. OD-kampanjen jobber årlig inn rundt 16-18 millioner. OD bruker noe av disse midlene på informasjonskampanjen, drift og administrasjon i OD. Samarbeidsorganisasjonen kan bruke maks 13 prosent av søknadssummen på administrative utgifter og faglig oppfølging og kapasitetsbygging i Norge og på regionalt nivå.