Untitled-27 Back to Project

Kom i gang med søknadsprosessen 👇 Untitled-27

Programskisse 📄 Untitled-27

Søknad ✨ Untitled-27

Hvem kan søke OD?

OD spiller en viktig rolle i å bevisstgjøre ungdom i Norge i globale spørsmål, skjevheter i ressursfordeling, internasjonal solidaritet og likeverd.  OD er opptatt av å presentere et aktivt handlingsalternativ som bidrar til myndiggjøring av ungdom, i Norge og i programlandene. Det må komme klart frem av programskissen og søknaden at programmene det søkes støtte til er i samsvar med ODs prinsipper.

Prinsipper for støtte til bistandstiltak

 • OD støtter bistandstiltak rettet mot ungdom mellom 13-19 år. Tiltakene skal være utdannings- eller utviklingsprosjekter og ha et tydelig søkelys på og være nytenkende innen ungdomsmedvirkning. OD støtter folkelig mobilisering og økonomisk, sosial og politisk frigjøring. Verdier det skal legges vekt på er internasjonal solidaritet, likeverd og menneskerettigheter. 
 • Tiltakene skal være inkluderende og må ikke diskriminere på bakgrunn av kjønn, tro, hudfarge, etnisk opprinnelse, seksuell legning eller funksjonshemninger. Støtten skal bidra til at alle får lik mulighet til utdanning. 
 • OD støtter kun prosjekter som søker å oppnå varige endring. OD støtter kun tiltak hvor samarbeidsorganisasjonen/e samarbeider med lokale partnere, f.eks. lokale organisasjoner eller myndigheter, i prosjektlandet. Prosjektet skal ha et tydelig fokus på ungdomsmedvirkning. Det betyr at ungdom skal være aktive aktører i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltakene. 
 • Samarbeidsorganisasjonen/e avklarer selv ansvarsforholdet for ledelse og gjennomføring av tiltakene mellom samarbeidsorganisasjonen og lokale partnere. 
 • Hver enkelt OD-kampanje skal tilstrebe å omfatte færre enn tre land som bør befinne seg på samme kontinent, med maks ti partnere. Unntak fra dette kan kun gjøres dersom ODs bistandsfaglige råd og OD-styret mener dette er forsvarlig.
 • Prosjektbeløpet skal fordeles over minimum tre år. Første utbetaling skjer tidligst 1. januar året etter aksjonen. Utbetalingene kan skje i en eller flere overføringer per år. Organisasjonene plikter å rapportere årlig iht. avtale og ODs retningslinjer.
 • Dersom organisasjonene ikke overholder rutiner som avtalt har OD-styret rett til å gripe inn og stoppe utbetalinger.

Krav til norske søkerorganisasjoner 

 • Midler fra Operasjon Dagsverk kan søkes av en eller flere organisasjoner som søker sammen – med en felles søknad om samme tema.  Minst en av søkerorganisasjonene må være registrert som juridisk enhet i Norge.  Her kalles disse samarbeidsorganisasjon(er).
 • Samarbeidsorganisasjonen(e)s mål og virke må være i overensstemmelse med ODs formål. 
 • Samarbeidsorganisasjonen(e) skal være faglig ressurs for OD i informasjonskampanjen og være behjelpelig i det praktiske arbeidet før og under aksjonen. OD er endelig ansvarlig for innholdet i kampanjen.
 • Samarbeidsorganisasjoner skal ha god kjennskap til lokale partnere og forhold i prosjektlandet/ene. Samarbeidsorganisasjonen(e) skal ha tilstrekkelig erfaring, administrativ og faglig kompetanse og kapasitet på området det søkes støtte til.
 • Samarbeidsorganisasjoner må kunne levere revidert regnskap i henhold til ISA 805 standard. 
 • De/den norske søkerorganisasjonen(e) må være godkjent(e) av Innsamlingskontrollen i Norge.
 • Foregående års vinner av OD-prosjektet kan ikke søke om OD det påfølgende året.